فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

قانون راجع‌به ثبت شرکت‌ها | قانون ثبت شرکت‌ها

برای هرکس که بخواهد شرکت خود را به ثبت برساند؛ این سؤال مطرح می‌شود که چه قوانینی برای ثبت یک شرکت وجود دارد. در این مقاله ما قصد داریم موارد قانون ثبت شرکت را به شما نشان دهیم. این مواد قانونی بر طبق ” مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی” هستند که توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است.

ماده یک قانون ثبت شرکت

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده دو قوانین ثبت شرکت

( این مورد برای شرکت‌هایی است که پیش از تاریخ این مصوبه وجود داشته‌اند و ربطی به شرکت‌های تازه تأسیس ندارد.):

کلیه شرکت‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده‌اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند

والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید، محکمه مدیران آن ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده سه قانون ثبت شرکت

شرکت هایی که قصد دارند با شرکت خارجی معامله داشته باشند

( این ماده یکی از موارد مهم در قوانین ثبت یک شرکت به ویژه برای شرکت‌هایی است که قصد دارند با یک یا چند شرکت خارجی معامله داشته باشند.) :

از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده چهار قوانین ثبت شرکت

( این مورد نیز برای شرکت‌های تازه تأسیس مشکلی ایجاد نمی‌کند مگر اینکه شعبه‌ی جدید یا زیر مجموعه یک شرکتی باشند که پیش از این قانون وجود داشته است.) :

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید .

در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده پنج قانون ثبت شرکت

اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد

و به علاوه محکمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده شش قوانین ثبت شرکت

در مورد شرکت‌های خارجی که شرایط عملیات آن‌ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده هفت قانون ثبت شرکت

( این ماده برای همه شرکت‌ها و در هر زمانی حائز اهمیت است.) :

تغییرات راجع‌به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است

مگر این‌که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده هشت قوانین ثبت شرکت

ماده هشت برای شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی

شرکت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.

ماده نه قانون برای ثبت شرکت

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه‌‌های مزبور باید راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود:

• اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

• نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

• اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن‌ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.

• نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.

• طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

• اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.

• تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.

ماده ده برای ثبت شرکت

حق الثبت شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود:

تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار. از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار. از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار. و از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.

برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان.

یک نکته در رابطه با این ماده نیاز است که دانسته شود:

به موجب قانون حق الثبت شرکت‌های بیمه مصوب 6 آذرماه 1310 ، مقررات این ماده در آن قسمت که راجع به حق الثبت خود شرکت است شامل شرکت‌های بیمه نخواهد بود.

تبصره‌های این ماده به شرح زیر است:

تبصره های 1و2و3 اصلاحی 28/8/1346

• تبصره1ـ در مورد تغییراتی كه باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یك‌هزار ریال است به استثناء تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه كه حقوق ثبتی هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های مقرر در این بند خواهد بود.

• تبصره2ـ قانون حق الثبت شركت‌های بیمه مصوب 9/9/1310به قوت خود باقی خواهد بود.

• تبصره3ـ در مورد ثبت شركت‌های خارجی ماده 15آیین نامه قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 18مهرماه 1335رعایت خواهد شد.

بند «ب »اصلاحی 30/12/1362

ب ـ حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری كه بدون سرمایه می باشند چهارهزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:

1. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری تا دو میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً پنجهزارریال.

2. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از دو میلیون و یك ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال.

3. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از ده میلیون و یك ریال سرمایه تا یكصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزارریال.

4. حق الثبت مؤسسات غیرتجاری از یكصدمیلیون و یك ریال سرمایه به بالا مقطوعاً بیست هزار ریال.

5. حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق الذكر و حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر «به استثنای تغییر سرمایه »یكهزار ریال است.

• تبصره4ـ در مورد ثبت تغییرات شرکت كه باید به ثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری به غیر از افزایش سرمایه كه تابع ترتیب مذكور در این بند خواهد بود حقوق ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌باشد.

بند «پ »اصلاحی مصوب 22/8/1352

پ ـ شركت‌های تعاونی روستایی و سایر شركت‌های تعاونی كه اساسنامه آن‌ها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف كادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شركت‌های دولتی توسعه كشاورزی و شركت‌های دولتی كشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.

ت ـ حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.

ث ـ از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شركت‌ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.

ماده یازده برای به ثبت رساندن

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

در مورد شرکت‌‌های داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهند شد.

ماده دوازده برای به ثبت رساندن

مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.
نکته‌ای که در مورد این ماده بهتر است بدانید:

مقصود از مواد 66 و 141 قانون تجارت قانونی است که در دوره پنجم 1303-1304 تصویب شده است نه قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 که بعد از این قانون تصویب شده است

و همچنین ماده 241 قانون ثبت اسناد مقصود از قانونی است که قبل از این قانون قوت قانونی داشته نه قانون مصوب 26 اسفند 1310 که بعد از این قانون تصویب شده است.

تنها دانستن این مواد قانونی کافی نیست. بهتر است با یک متخصص یا کارشناس مشورت کنید.

نظرات خود را برایمان بنویسید