فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

تشکیل شرکت ها و نحوه تشکیل آن

تشکیل شرکت

در این مقاله به بررسی نحوه تشکیل شرکت ها اشاره می کنیم و روالی که باید طی شود تا شرکت های سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی و تضامنی به ثبت برسند را به تفکیک توضیح خواهیم داد.

تشکیل شرکت‌ سهامی عام

برای تشکیل شرکت سهامی عام‌، موسسین ابتدا باید نزد یکی از بانک‌ها حسابی به نام حساب شرکت در شرف تاسیس افتتاح کنند سپس حداقل بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده باشند و حداقل سی و پنج درصد این مبلغ را پرداخت کنند؛

سپس‌ اظهارنامه ثبت شرکت را تهیه و کامل کنند و مدارک مذکور را همراه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد، در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ی ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تحویل بدهد و رسید دریافت کند. لازم به ذکر است که تکمیل هر یک از برگه‌های بالا باید طبق مندرجات و مفاد قانون انجام شود‌.

بعد از انجام‌ مراحل فوق، مرجع ثبت شرکت‌ها مدارک تحویلی‌ را با قانون انطباق می دهد و پس از اخذ موافقت نامه از سازمان بورس، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود. اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی شود و در معرض علاقه‌مندان قرار می گیرد؛

سپس ظرف مهلت تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی علاقه‌مندان به بانک مراجعه نموده و ورقه‌ی تعهد سهم‌ را طبق امضا و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود پرداخت و رسید دریافت خواهند کرد. ‌این عمل به پذیره نویس حق حضور و رای دادن در مجمع عمومی موسس می دهد.

پس از اتمام مراحل پذیره نویسی مجمع عمومی به بررسی و احراز فرایند پذیره نویسی می‌پردازد و آن را با سرمایه پیشنهادی شرکت مطابقت می‌دهد؛ سپس موسسین اولیه و پذیره نویسان در کنار یکدیگر جمع می شوند که به مجموع آنها مجمع عمومی‌ موسس گفته‌ می‌شود.

مجمع عمومی موسس از طریق جلسات، سرمایه و اساسنامه شرکت را تصویب‌ می کنند و مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت‌ها جهت ثبت شرکت تحویل می‌دهد.

شرکت سهامی خاص

برای تشکیل شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه ثبت شرکت به ضمیمه‌ی اساسنامه شرکت و اظهارنامه‌ای که تعهد کردن کلیه سهام و گواهی‌نامه بانکی حاکی از پرداخت قسمت نقدی آن (که نباید کم‌تر از ۳۵ درصد کل سهام باشد) را نشان بدهد.

صورت جلسه‌ی انتخاب مدیران و بازرسان، قبول سمت مدیریت و بازرسی، ذکر نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد، به مرجع ثبب شرکت ها کافی خواهد بود‌‌.

هم چنین لازم به ذکر است که در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست ولی جلب نظر کارشناسی در مورد تقویم آورده های غیر نقدی ضروری است.

شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به نسبت از شرکت‌های سهامی راحت تر است. شرکت بامسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. آورده های غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند توسط شرکا قیمت گذاری شود و در این نوع شرکت‌ها الزامی به حضور کارشناس رسمی نیست. حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود دو نفر است و حداقل سرمایه نیز برای تاسیس این نوع شرکت در قانون تجارت قید نشده است البته در رویه اداره ثبت شرکت‌ها حداقل صد هزار تومان ثبت می شود.

تشکیل شرکت های نسبی و تضامنی

تشکیل این شرکت ها مانند شرکت با مسئولیت محدود است یعنی زمانی که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز ارائه شده باشد.

آورده های غیر نقدی در شرکت های نسبی و تضامنی نیز می‌تواند توسط شرکا قیمت گذاری شود و در این نوع شرکت‌ها الزامی به حضور کارشناس رسمی نیست.

حداقل تعداد شرکا در این نوع شرکت ها دو نفر است و حداقل سرمایه نیز برای تاسیس این نوع شرکت در قانون تجارت قید نشده که البته در رویه اداره ثبت شرکت‌ها حداقل صد هزار تومان ثبت می شود.

نظرات خود را برایمان بنویسید