فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

معرفی شرکت های تجاری

با توجه به دامنه ی گسترده فعالیتی موسسه کاف که سبب می شود تا ثبت انواع شرکت ها و مشاوره در این خصوص یکی از انواع مختلف فعالیت های موسسه کاف باشد، در مقاله پیش رو با طرح پرسش هایی به بیان توضیحات در مورد انواع شرکت های تجاری و بیان نکاتی در این خصوص می پردازیم.

معرفی شرکت های تجاری

منظور از شرکت تجاری چیست و انواع آن کدامند؟ تفاوت شرکت تجاری با شرکت مدنی چیست؟ منظور از شرکت شخص چیست؟ منظور از شرکت سرمایه چیست؟ به چه شرکت هایی شرکت مختلط می گویند؟ کدام انواع شرکت های تجاری ، شرکت سرمایه محسوب می شوند و کدام یک از انواع شرکت های تجارتی ، شرکت شخص محسوب می شوند؟

تفاوت شرکت سرمایه و شرکت شخص چیست؟

منظور از شرکت تجاری قراردادی است که میان دو یا چند نفر منعقد می شود و سرمایه مستقل و جدایی را از مجموع آورده های یکدیگر فراهم می کنند و به سازمان و تشکیلاتی خاص که برای رسیدن به مقصودی معین و مشخص ایجاد کرده اند، اختصاص داده و در سود و زیان های احتمالی در آن شریک یکدیگر قرار می گیرند. برای تشکیل شرکت ها حداقل وجود دو شخص هم قانوناً و هم در روند اجرای تشکیل شرکت تجاری لازم و ضروری است است؛ هم چنین لازم به ذکر است که شرکت تجاری بر خلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که این خود دارای آثاری است. برای دانستن تفاوت های بین شرکت های تجاری و معدنی می توانید مطلب انواع شرکت ها در ایران و تفاوت های آن ها را مطالعه کنید.

دسته بندی انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری مصرح در قانون تجارت هفت قسم هستند. شرکت تجاری سهامی عام و خاص، شرکت تجاری با مسئولیت محدود، شرکت تجاری تضامنی، شرکت تجاری نسبی، شرکت تجاری مختلط سهامی، شرکت تجاری مختلط غیر سهامی و شرکت تعاونی.

از میان شرکت های فوق الذکر در قانون تجارت در برخی از آن ها مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آن ها در شرکت است و خارج از آن مسئولیتی به عهده آن ها نیست! به این دسته از شرکت های تجاری ، شرکت های سرمایه گفته می شود که عبارتند از شرکت سهامی عام و خاص،  شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی.

دسته ای دیگر از شرکت های تجاری نیز وجود دارند که که مسئولیت شرکا در آن فراتر از میزان آورده آن هاست و فقط به میزان آورده خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. به این دسته از شرکت های تجاری شرکت های شخص گفته می شود که عبارت هستند از شرکت نسبی و شرکت تضامنی.

دسته ای دیگر از شرکت های تجاری وجود دارند که هم ویژگی شرکتهای شخص و هم ویژگی شرکت های سرمایه را دارند! به این دسته از شرکتهای تجاری شرکت های مختلط می گویند که شامل شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی هستند.

شرکت های سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. شرکتهای سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می شوند. شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و حداقل میزان سرمایه  شرکت در زمان تاسیس باید پنج میلیون ریال باشد. شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس توسط موسسین تامین می گردد و حداقل میزان سرمایه شرکت در زمان تاسیس در این شرکت باید یک میلیون ریال باشد.

باید توجه داشت در صورتی که  بعد از تاسیس، سرمایه شرکت به هر علتی از حداقل های فوق الذکر کمتر باشد باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کرد یا شرکت را به انواع دیگر شرکتهای مذکور در قانون تجارت تبدیل نمود؛ در غیر این صورت هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه در خواست کند.

در شرکت سهامی عام تعداد شرکا باید حداقل پنج نفر باشد و در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد  شرکا باید حداقل سه نفر باشد.

نکته قابل توجه در مورد شرکتهای سهامی این مورد است که این شرکت ها در هر صورت و به نحو مطلق شرکت تجاری محسوب می شوند حتی اگر موضوع فعالیت آنها یکی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در ماده دو قانون تجارت نباشد. هم چنین علاوه بر تفاوت های ذکر شده در سطور فوق، این موضوع قابل ذکر است که در روند تشکیل شرکتهای سهامی عام نیاز به اخذ موافقت نامه و ثبت در سازمان بورس است در حالی که در شرکت های سهامی خاص این چنین نمی باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدودیت شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد. باید به این نکته توجه داشت که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به هر میزان تقدیم شده اند باید در شرکتنامه قید شود. به این امر توجه نمایید که قیمت واقعی و حقیق سرمایه های غیر نقدی باید در شرکتنامه قید شود.

هر شرکت با مسئولیت محدود که خلاف موارد فوق الذکر تشکیل گردد با کل و شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند و شرکایی که این بطلان به عمل آن هاست مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

نکته ای که در مورد شرکت های با مسئولیت محدود باید دانست این مورد است که برخلاف شرکت های سهامی  که به آورده ی هر شخص سهام گفته می شد، در شرکت با مسئولیت محدود به آورده ی اشخاص سهم الشرکه میگویند و این سهم الشرکه نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بی نام یا با نام و غیره دربیاید. حداقل شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر می باشد که شرط تشکیل و شرط بقای شرکت است .

شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود؛ به این معنی که اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر توافقی بر خلاف این موضوع بین شرکا حاصل شود تنها در مقابل شرکاء نافذ و دارای اثر است و در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن می باشد همچنین این توافق حتما باید در شرکتنامه قید شود .

در بحث تشکیل و سرمایه اولیه و اسم شرکت، شرکت تضامنی مانند شرکت با مسئولیت محدود است. همچنین در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلا با توافق تمام شرکا تقدیم شود. شرکایی که بعدا وارد شرکت تضامنی خواهند شد نیز در مقابل بدهی های قبل ورودشان مسئولیت تضامنی دارند و همچنین کسی که از داخل شرکا خارج شود، دیگر هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

شرکت نسبی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که وارد شرکت کرده است.

جز در مسئولیت شرکای شرکت نسبی، این شرکت در سایر موارد مانند شرکت تضامنی است.

شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که به عنوان آورده داخل شرکت کرده است. روابط شرکا با رعایت مقررات قانون تجارت تابع شرکت نامه خواهد بود.

اداره ی شرکت تابع به عهده ی شرکای ضامن و نظارت بر امور شرکت بر عهده شرکای با مسئولیت محدود است.

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی  و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمت در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. مدیریت شرکت مختلط سهامی با شرکای ضامن است و نظارت بر عهده ی هیات نظارت خواهد بود. هیات نظارت، هیاتی است متشکل از حداقل سه نفر از شرکا و این هیات را مجمع عمومی شرکا بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کنند؛ انتخاب هیات بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود و در هر صورت اولین هیات نظارت برای یکسال انتخاب خواهد شد.

شرکت تعاونی

شركت تعاونی شركتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و كمک متقابل و همكاری آنان، موافق اصولی كه دراین قانون مطرح است، تشكیل می شود. تعداد اعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد. در واقع این نوع شرکت ها نوعی تسهیل گر در امور خانوار ها می باشند و قانونی مجزا تحت عنوان قانون بخش تعاونی در این خصوص داریم.

نظرات خود را برایمان بنویسید