فهرست مطالب

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

شرکت نسبی چیست و نحوه ثبت آن است؟

به چه شرکتی نسبی می گویند؟

نام شرکت نسبی از سطح مسئولیت شرکای آن اقتباس شده است. طبق ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در ثبت شرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت های نسبی مانند شرکت های تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت های نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت های نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است»

مثلاَ شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می شود که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده متساویاَ ربع دیگر را،اگر قروض شرکت بیش از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب پس از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

به موجب ماده ی 184«در اسم شرکت عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ،بعد از اسم شریک  یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل (شرکا) و یا (برادران) ضروری است»

بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود. بنابراین اسم شرکت با اشکال ذیل می تواند باشد:

شرکت نسبی احمد و حسن و حسین یا شرکت نسبی احمد و شرکا و یا شرکت نسبی حسن و برادران یا حسین و پسران و نظایر این ها.

در قانون تجارت، ارکان شرکت های نسبی تعریف نشده است ولی از چند ماده ای که به طور اجمال موضوعات مربوط به اینگونه شرکت ها را مطرح می سازد اینچنین استنباط می گردد که ارکان اصلی شرکت عبارتند از:

الف-همه شرکا

ب-مدیر

مقررات مربوط به مدیریت شرکت های نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت های نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

برای تشکیل شرکت های نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.مادامی که سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید. در اساسنامه و شرکتنامه و اگر یکی باشد بعنوان قرارداد شرکت های نسبی مقررات مربوط به اداره ی شرکت و روابط شرکا تعیین گردد.

شرایط تشکیل شرکت های نسبی:

طبق مواد 183،184 و 185 قانون تجارت، شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت های نسبی عبارتند از:

1-وجود حداقل دو شریک

2-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق 122 قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)

3-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک قید گردد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های نسبی:

1)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

2)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده

3)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

4)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

5)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظارت (در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل

8)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

9)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

10)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.

پس از ثبت شرکت اقدام بعدی، آگهی شرکتنامه و پیوست های آن در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده ی 197 قانون تجارت و نظامنامه ی مربوطه است.

نظرات خود را برایمان بنویسید